کلیپ تولید مثل پنگوئن

۱۳۹۹/۵/۱۵

پنگوئن ها چگونه تولید مثل می کنند تولید کثل پنگوئن

پنگوئن ها چگونه تولید مثل میکنند؟

هنگامی که پنگوئن های نر و ماده اعتماد یک دیگر را جلب کردند،‌ جفت گیری را آغازمی کنند.
پنگوئن ماده روی زمین دراز می کشد و پنگوئن نر روی او قرار می گیرد تا به دم ماده برسد.
سپس پنگوئن ماده دم خودرا بلند می کند و اجازه می دهد تا پارگین (کلواک،سوراخ پشتی جانور است که بعنوان تنها مخرج برای مجرای روده‌ای، تناسلی و ادراری گونه‌های خاصی از جانوران عمل می‌کند.) پنگوئن نر وارد شود و انتقال اسپرم صورت گیرد.
بعد از آن پنگوئن ماده یک یا دو تخم می گذارد و پنگوئن نر در شیفت اول از تخم ها نگه داری میکند.

کلیپ تولید مثل پنگوئن

..