پنگوئن ها چه میخورند ؟

۱۳۹۹/۵/۱۶

غذای پنگوئن چیست؟

رژیم غذایی پنگوئن ها 5 دسته است

1-پنگوئن های بزرگ چه میخورند؟

پنگوئن پادشاه معمولا از ماهی ها تغذیه می کند که شامل ماهی های مرکب و گاهی اوقات شامل کریل و دیگر سخت پوستان است.
رژیم غذایی کینگ پنگوئن ها هشتاد تا صد درصد ماهی است.
فانوس ماهی مهمترین ماهی است که پنگوئن ها می خورند.

2-پنگوئن دم قلمویی چه میخورند؟

این پنگوئن ها در قطب جنوب هستند و ماهی مرکب ، ماهی نقره ای ، کریل می خورند.

3-پنگوئن کوچک چه میخورد؟

پنگوئن های آبی کوچک ماهی ، ماهی مرکب و دیگر آبزیان کوچک را می خورند ، تفاوت آنها با دیگر گونه های پنگوئن در این است که آنان نمی توانند بیشتر از 2 متر زیر آب بروند.

4-پنگوئن های گوه‌ای چه میخورند؟

این پنگوئن ها نیز از ماهی های کوچک و سخت پوستان کوچک دیگر تغذیه می کنند.

5-پنگوئن های کاکل دار چه میخورند؟

این پنگوئن ها هشت پا ، کریل ، ماهی مرکب ، ماهی های کوچک و سخت پوستان مثل خرچنگ را می خورند.

..